Wooded Hill

Gwell gan Natur

Cefnogi a Gwella Eich Iechyd a Lles trwy Natur

Croeso

Gall cysylltu â natur a bod yn egnïol yn yr awyr agored wella iechyd a lles pobl.

Mae tystiolaeth sylweddol i ddangos bod y manteision a’r canlyniadau cadarnhaol yn cynnwys rheoli pwysau’n well, helpu i atal clefydau cronig, megis diabetes Math 2 a gorbwysedd, a gwella iechyd a lles meddyliol drwy leihau straen a phryder. Mae gweithgareddau awyr agored cymunedol hefyd yn hyrwyddo ac yn creu cysylltiadau cymdeithasol ag eraill, gan gefnogi a gwella lles eto.

Mae'r wefan hon yn rhoi gwybodaeth am y cyfleoedd a ddarperir gan grwpiau a sefydliadau ar draws Bwrdeistref Sirol Caerffili i bobl fod yn fwy egnïol yn yr awyr agored a mwynhau eu mannau gwyrdd er budd lles ac iechyd. Yn ogystal ag annog pobl i fynd allan yn anffurfiol yn eu hardaloedd eu hunain, rydym am i bobl ddeall beth sydd ar gael ac ymhle.

Mae’r partneriaid hyn hefyd wedi ffurfio Rhwydwaith Lles Natur newydd ar draws y fwrdeistref sy’n cydweithio â meddygon teulu, gweithwyr iechyd proffesiynol, ac asiantaethau cymorth perthnasol sy’n gallu atgyfeirio pobl, fel a lle bo’n briodol, i gymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored, seiliedig ar natur.

Ffilmiau Lles Natur

Gwyliwch ein Ffilmiau Lles Natur a gefnogir gan Parc Rhanbarthol y Cymoedd

Ffilmiau Lles Natur Cwtsh

Darparwyr

Mae Rhwydwaith Lles Natur yn cynnwys y sefydliadau isod, gyda mwy yn cael eu hychwanegu. Mae pob dolen yn arwain yn uniongyrchol at wefan y darparwr.

Coed Lleol

Gweithgareddau iechyd a lles coetir i helpu i anadlu bywyd i'ch enaid, tra'n gofalu am yr amgylchedd.

Mannau Gwyrdd Caerffili

Nid oes lle gwell na'r awyr agored ar gyfer awyr iach ac ymarfer corff. Ewch mas i ddarganfod beth sydd o'ch cwmpas!

Awyr Iach Dyddiau Gwener

Mynd â phobl allan fel eu bod yn teimlo'n dda y tu mewn. Helpu i gefnogi lles meddyliol ac emosiynol.

Routes2Life - Groundwork Cymru

Mae Routes2Life yn rhoi cyfle i fuddiolwyr o bob oed ddysgu a datblygu ystod o sgiliau ymarferol a garddwriaethol yng nghefn gwlad, gan gynnwys gwrychoedd, strimio, ffensio, garddio, tocio a thyfu ffrwythau a llysiau.

Growing Space

Mae Growing Space yn cynnig amrywiaeth o sgiliau garddwriaeth, galwedigaethol a chyflogadwyedd yng Nghanolfan Adnoddau Hafod Deg, Rhymni a Thŷ Siriol, Caerffili.

Ymddiriedolaeth Natur Gwent

Diogelu bywyd gwyllt ac adfer lleoedd gwyllt ledled Gwent, gyda chefnogaeth rhwydwaith cynyddol o bobl.

Ysbryd Natur - Cymunedau Llewyrchus CBC

Rydym yn cynnig amrywiaeth o wahanol weithgareddau sy'n seiliedig ar natur sy'n eich galluogi i ddewis sut rydych chi am weld buddion adferol ac iachusol gweithgareddau symud ac ymwybyddiaeth ofalgar ym myd natur gyda phobl eraill o'r un anian.

Gwirfoddolwyr Cymunedol Cymru

Rydyn ni'n meithrin, rydyn ni'n tyfu, rydyn ni'n rhannu ac rydyn ni'n cysylltu. Wedi ymrwymo i greu cymunedau grymus a chadarn.

Parc Rhanbarthol y Cymoedd

Cysylltu pobl â mentrau awyr agored a phrosiectau cymunedol i greu dysgu hamdden a sgiliau.

Crwydrwyr CRU

Grŵp cymysg sy'n cerrded bob Dydd Llun lle gallwch chi gymdeithasu a mynd allan i'r awyr agored. Ymunwch a ni!

Inside Out Cymru

Elusen Celfyddydau ac Iechyd Meddwl yw Inside Out Cymru sy’n darparu gweithdai a gweithgareddau celfyddydol ledled Gwent.

Cerddwyr Cymdeithasol Rhymni

Mae Cerddwyr Cymdeithasol Rhymni yn cyfarfod ar fore Gwener bob wythnos - mwynhewch lwybrau lleol a rhai ychydig ymhellach i ffwrdd yn ogystal â llwybrau darganfod natur rheolaidd. Croeso cynnes iawn i bawb, boed yn brofiadol neu newydd ddechrau mynd allan.

Cerddywr Cymdeithasol Tredegar Newydd

Grŵp newydd sy’n mwynhau cerdded a chymdeithasu bob bore dydd Mawrth gyda rhai gweithgareddau darganfod natur rheolaidd yn cael eu darparu gan Ymddiriedolaeth Natur Gwent.

Taith Gerdded Stori Treftadaeth Rhymni

Dewch i ddarganfod mwy o straeon hynod ddiddorol am dreftadaeth ryfeddol Rhymni a'r ardal leol mewn cwmni gwych bob dydd Iau. Croeso i bawb!

Taith Gerdded a Sgwrs Awyr Agored Bargod

Taith gerdded fisol (dydd Mawrth cyntaf bob mis) trwy Barc Coetir Bargod gyda Platfform a gefnogir gan Coffi Big Dog . Gwych ar gyfer eich iechyd meddwl a lles!

Cerddwyr Penallta

Taith gerdded wythnosol i fwynhau hyfrydwch Parc Gwledig Parc Penallta mewn cwmni da gydag uchafbwyntiau fel Sultan - Merlyn y Pwll a golygfeydd gwych.

Cerddwyr Glan -y-Nant

Dwy daith gerdded gymysg dros y penwythnos o Bengam, un yr un ar ddydd Sadwrn ac un ar ddydd Sul  - cyfarfod y tu allan i'r becws

Grŵp Cerdded Sant Ioan

Dewch am dro gyda Grŵp Cerdded Sant Ioan, Nelson. Croeso i bawb - bob prynhawn dydd Iau.

Cerddwyr Pengam

Grŵp hirsefydlog croesawol sy’n cwrdd ym Mharc Coetir Bargoed bob dydd Iau (dechrau ym maes parcio Pengam - dewch draw)

Dynion Cerdded Siarad

Grŵp i helpu i roi diwedd ar stigma iechyd meddwl a lles dynion ardal Caerffili a thu hwnt! Teithiau cerdded dydd Sul yn cychwyn am 9.30.

Strollers Glan yr Afon Bedwas

Mae Cerddwyr Glan yr Afon Bedwas yn cyfarfod bob prynhawn dydd Mawrth am 2 pm ym Maes Parcio'r Fisherman's Rest ym Medwas am awr o gerdded ym myd natur. Dewch i ymuno â ni.

Cerdded a Siarad Rhisga

Cyfle gwych i gwrdd â phobl newydd  chael sgwrs wrth fwynhau taith gerdded leol.
Sesiynau bob dydd Mawrth, 10.30am yn cyfarfod yng Nghanolfan Hamdden Rhisga

Gerddi Tarragan

Mae Taraggan yn dod â phobl o bob cefndir at ei gilydd, gan eu helpu i ddysgu sgiliau rhandir a garddio, tyfu cynnyrch organig gwych, a chysylltu â byd natur.

Ffau Dynion CRU, Rhymni

Mwynhewch sesiwn wythnosol bob prynhawn dydd Mawrth gyda chwmni gwych yn Ffau'r Dynion ym Mharc Coffa Rhymni.

Mynwent Eglwys Dewi Sant, Rhymni

Ger Eglwys Dewi Sant, un o’r adeiladau Neoglasurol mwyaf diddorol yn ne Cymru, mae’r fynwent yn cynnig prosiect i ymwneud â chreu lle ar gyfer treftadaeth a natur.

Eco-Parc Cefn Fforest

Wedi'i adfywio o domenni glo, mae'r Eco-Parc wedi'i feithrin ac mae Cyfeillion yr Eco-Parc yn gofalu amdano. Beth am gymryd rhan?

Cerdded Nordig Caerffili

Ymarfer cardio a chorff gwych, mae teithiau cerdded Nordig gyda Hyfforddwr Cerdded Nordig Prydeinig cymwys yn digwydd bob wythnos rhwng 11 am a 12.30 pm ar ddydd Mercher, sy'n cylchdroi rhwng Wyllie, Pengam, Cwmgelli (Coed Du), a Phontywaun (camlas)

Rhandiroedd Van Ward

Mae Van Allotments yn dod â phobl o bob cefndir at ei gilydd, gan eu helpu i ddysgu sgiliau rhandir a garddio, tyfu cynnyrch organig gwych, a chysylltu â byd natur. Maent hefyd yn cynnig taith gerdded wythnosol yn Natur mewn gwahanol leoliadau ar draws De Cymru gyda chludiant am ddim.

Dicky Tickers

Mae'r Dicky Tickers o YMCA Bargod yn grŵp cymunedol sydd wedi'i anelu'n bennaf at gefnogi pobl sydd wedi cael diagnosis o fethiant y galon. Bob mis mae’r grŵp yn mynd ar daith natur sy’n agored nid yn unig i aelodau ond unrhyw un sydd eisiau gwella iechyd eu calon.