Am Lles Natur

Mae cysylltu â natur a bod yn egnïol yn yr awyr agored yn gwella iechyd a lles pobl.

Mae’r manteision a’r canlyniadau cadarnhaol yn cynnwys rheoli pwysau, atal clefydau cronig fel diabetes a gorbwysedd, a gwella iechyd meddwl drwy leihau straen a phryder. Gall gweithgareddau cymunedol hefyd hyrwyddo a chreu cysylltiadau cymdeithasol ag eraill sydd unwaith eto yn cefnogi ac yn gwella ein lles.

Dangosodd y pandemig COVID sut roedd pobl yn gwerthfawrogi ac yn defnyddio eu mannau awyr agored ar gyfer ymarfer corff ac ymlacio. Tynnodd sylw hefyd at bwysigrwydd bod yn yr awyr agored i iechyd meddwl a chorfforol pobl, yn ogystal ag anghydraddoldeb mynediad i fannau gwyrdd.

​Yn syml, gall pobl ddod yn fwy egnïol yn yr awyr agored i fwynhau'r holl fanteision hyn. Weithiau, rydym yn sylweddoli bod angen i bobl fod â digon o ddiddordeb a chymhelliant i fynd allan, ond hefyd i gael gwybod am y gweithgareddau a'r lleoedd y gallant fynd iddynt a chymryd rhan ynddynt. Mae'r wefan hon yn ceisio darparu'r wybodaeth honno.

Natur neu Ragnodi Gwyrdd

Mae hyrwyddo a chyfeirio pobl i’r mannau hyn ar gyfer gweithgareddau, megis ymwybyddiaeth ofalgar ym myd natur, grwpiau garddio a rhandiroedd, adfer cynefinoedd, gwylio adar, neu gerdded yn syml yn cael ei alw’n ‘bresgripsiwn gwyrdd’ weithiau.

​Mae hyn yn rhoi cyfleoedd i feddygon teulu, gweithwyr gofal sylfaenol proffesiynol ac eraill lle bo'n briodol atgyfeirio pobl yn uniongyrchol at y rhain, gan weithio gyda darparwyr gweithgareddau i gefnogi iechyd a lles cleifion.